Vår webbplats samlar in information och använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster, för att analysera webbtrafik och för att anpassa reklam.
Genom att använda webbplatsen samtycker du till insamlingen av data och användningen av cookies.
Källan till all information som samlas in från webbplatsen är användaren själv.

Registeransvarig

Köpcentret Lundi
Vid frågor rörande integritetspolicyn: sari.puhilas@cbre.com

Integritetspolicy

Lundi har åtagit sig att uppfylla sina skyldigheter i enlighet med dataskyddsförordningen och annan tillämplig lagstiftning samt att skydda sina kunders integritet.

Källan till all information som samlas in på Köpcentret Lundis webbplats är användaren själv. Uppgifter lämnas inte ut till tredje part utan kundens uttryckliga medgivande.

Du kan be om mer information om vår behandling av personuppgifter av Köpcentret Lundis chef sari.puhilas@cbre.com

Varje kund i Köpcentret Lundi utgör en i dataskyddsförordningens definierad registrerad. Genom att använda Köpcentret Lundis webbplats och webbplatstjänster samtycker du till villkoren i denna integritetspolicy. Förutom övrig användning av webbplatsen omfattar webbplatstjänsterna kontakttagande via webbplatsens elektroniska formulär.

Följande information samlas via webbplatsens kontaktformulär in om den registrerade kunden

 • Namn
 • E-postadress
 • Meddelandets rubrik
 • Själva meddelandet

Om den registrerade insamlas ytterligare

 • Platsinformation som används för statistik om webbplatsens besökare
 • Med hjälp av analys härledda uppgifter om användningen av webbplatsen
 • Allmän information om webbplatsanvändning och webbläsare
 • Av den registrerade använda dataterminalens identifieringsuppgifter

Uppgifterna som på webbplatsen samlas in om den registrerade kunden uppdelas enligt följande

 • Uppgifter den registrerade själv har tillhandahållit i webbtjänsten
 • Observationer om webbtjänstens användning
 • Webbtjänstens analys

Informationen som samlats in om en registrerad kund används för

 • Utveckling av kundservicen och upprätthållande av kundrelationen
 • Mätning av kundnöjdheten
 • Utveckling av tjänsterna
 • Utveckling av webbplatsen
 • Statistiska ändamål

Grunden för behandlingen av data som samlats in om en registrerad kund

 • Kundförhållandet mellan den registrerade och Köpcentret Lundi
 • Den registrerade kundens användning av Köpcentret Lundis webbplats

Behandlingen av och säkerheten gällande den registrerade kundens uppgifter

Behandlingen av personuppgifter iakttar kraven i EU:s dataskyddsförordning, som trädde i kraft den 25.5.2018. Informationssäkerheten i Köpcentret Lundis system och webbplatsservrar håller hög nivå och skyddas i enlighet med dagens krav. Köpcentret Lundi följer god praxis vid behandlingen och planeringen av behandlingen av personuppgifter.

Den registrerade kundens personuppgifter skyddas från

 • Obehörig åtkomst
 • Utlämnande av information
 • Ändring av data
 • Annan olaglig behandling av data

Lagringen och lagringstiden av den registrerade kundens uppgifter

Den registrerade kundens uppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för Köpcentret Lundi att behandla ärendet. Raderingen av de personuppgifter som har samlats in på servern via det på Köpcentret Lundis webbplats tillhandahållna kontaktformuläret görs regelbundet var tredje (3) månad.

På begäran av en registrerad kund kan hens identifierbara personuppgifter raderas från Köpcentret Lundis system redan tidigare. Efter raderingen av uppgifterna används de inte längre för de syften som nämns i policyn eller för något annat syfte. Det bör visserligen noteras att Finlands lagstiftning förpliktigar till lagring av viss registrerad kundinformation under en längre tid.

Detta gäller till exempel följande syften:
Säkerhetskopiering av serverns databaser och system för datasäkerhet, felkorrigering och säkrande av informationssäkerheten och kontinuiteten. Bokföringslagen definierar längre lagringsperioder för data, oavsett om materialet innehåller personuppgifter eller inte. Systemloggar samlas in och lagras enligt lag för att garantera kunder en lagenlig och säker tjänst

Den registrerade kundens rättigheter

 • Den registrerade kunden har rätt att få en kopia av sina egna personuppgifter
 • Den registrerade kunden har rätt att begära korrigering eller radering av alla sina felaktiga personuppgifter
 • Den registrerade kunde har rätt att begära korrigering eller radering av alla sina felaktiga personuppgifter

Om behandlingen av personuppgifter baseras på särskilt samtycke, kan den registrerade när som helst återkalla sitt samtycke. Detta påverkar emellertid inte lagligheten i behandlingen som utförts innan samtyckets återkallande. Begäran som skickas av den registrerade kunden bör vara individuell, för att Köpcentret Lundi ska kunna verifiera den registrerade kundens identitet.

Värt att notera. Det finns fall där det inte är möjligt att radera alla den registrerade kundens personuppgifter. Detta är fallet då Köpcentret Lundi har en laglig skyldighet eller rätt att lagra informationen. I dessa fall informerar vi om saken med en skriftlig motivering.

Den registrerade kundens rätt till dataportabilitet

Du kan begära information om dina personuppgifter som har lagrats i Köpcentret Lundis informationssystem genom att kontakta vår kundservice.

Den registrerade kunden kan, om hen önskar, begära Köpcentret Lundi radera sina personuppgifter genom att kontakta kundservicen.

Såsom nämnts ovan finns det fall där det inte är möjligt att radera alla den registrerade kundens uppgifter, till exempel om lagen så kräver.

Överlåtelse av registrerade kunders personuppgifter till tredje part

För att tillhandahålla kundservice och servicetjänster kan vi i specifika fall överlåta kundens namn och kontaktinformation till en tredje part, såsom till exempel ett företag som tillverkar reservdelar till bilar. Detta är till exempel fallet när det gäller reparation, byte eller retur av en reservdel.

Vid behov överlåter vi också information på myndigheternas begäran. Vi upplyser alltid kunden om dylika förfrågningar, såvida det är tillåtet enligt lag.

Kundinformationen från webbplatsens analys delar vi med tredje parter i analys- och marknadsföringssyfte, för att tillhandahålla produkter och tjänster som är intressanta för våra kunder.

Som allmän regel överlåter vi inte personuppgifter till utomstående.

Användning av cookies på Köpcentret Lundis webbplats

Om cookies

En cookie är en helt ofarlig textfil som kopieras från en webbplats till en besökares dator. Cookies skadar inte webbplatsens besökares dator, och innehåller inte virus eller skadlig kod.

Webbsidans cookies samlar inte in personlig information. Du kan välja att inaktivera cookies i webbläsarinställningarna.

Användning av cookies

Cookies används i praktiken för anonym analys och som hjälp för att förbättra webbplatsens användbarhet.

Aktivering eller Inaktivering av cookies

Datorns inställningar för webbläsare gör att du kan acceptera, blockera eller rensa cookies. Du kan också i din webbläsare ange vilka cookies som tillåts eller blockeras.

Om du inte vill att cookies ska lagras på din enhet kan du ställa in din webbläsare att avvisa cookies.

Cookies insamlade av tredje part

Köpcentret Lundis webbplats utnyttjar tredjepartsverktyg såsom Google Analytics.
Google Analytics samlar in och analyserar icke-personlig information om webbplatsbesök. Google Analytics använder också cookies.

På tredjepartstjänster tillämpas vart och ett företags egen integritetspolicy och användarvillkor. Köpcentret Lundi ansvarar inte för behandlingen eller insamlingen av data utförd av tredje parter.

Om du önskar mer information, ber vi dig bekanta dig med tredjepartsföretagens användningsvillkor och integritetspolicy på deras egna webbplatser.

Köpcentret Lundi kan också använda informationen som insamlats på webbplatsen för att analysera, gruppera samt anpassa och begränsa marknadsföring i tredje parters tjänster.

Ändring av integritetspolicyn

På grund av den ständiga utvecklingen av de tjänster som Köpcentret Lundi tillhandahåller och förändringar i lagstiftningen förbehåller vi oss rätten att göra ändringar i integritetspolicyn.

Behandlare av registrerade kunders personuppgifter

Tillgången till kundinformationen är på ett kontrollerat sätt begränsat endast till anställda och personal i Köpcentret Lundi, baserat på deras arbetsuppgifter och endast i den utsträckning som är nödvändigt för förverkligandet av de tjänster som tillhandahålls av vårt företag.

Köpcentret Lundis anställda och personal är utbildade i att behandla en registrerad kunds uppgifter på ett säkert sätt.

Mer information

För mer information om integritetspolicyn och behandlingen av personuppgifter kan du kontakta Köpcentret Lundis chef: sari.puhilas@cbre.com